MenuComments:
L-Ahhar Tislima Tieghi Lil Frangisku Gauchi

kemm hbieb kellek int Frangisku
Kulhadd f'halqu, c-Cisku miet!
Tlifna ragel ta' Karattru
U ta' hafna tifkiriet.

Tifkiriet bl-argunett f'halqek
Tohrog noti l-aktar sbieh
Wiccek b'ferh kien imur jiddi
Qalbek b'dak id-daqq tistrieh.

Dawk idejk qeghdin izommu
Gewwa halqek l-argunett
U subajk qed jghoddu n-noti
Sabiex jigi t-ton perfett.

Il-berritta dejjem f'rasek
Qatt ma kont inti tnehhija
Hlief xhin tidhol int gol-knisja
Titlob 'l Gesu u Marija.

Kemm mort taghmel nies ferhana
Tul il-hajja twila tieghek
Meta l-argunett kont taqbad
kemm hbieb kienu jduru mieghek.

Ghalik Cisku illum nitolbu
Gesu' tih paci u mistrieh
Gesu' taf 'l ommok Marija
Kemm daqq mar idoqq sabih.

Daqq dak: Ta' Fatima dehret
L-Omm taghna Marija
lic-ckejkna tliet raghajja
Tfal safja ghaqlija.

Mela int Gesu' lic-Cisku
Hudu mieghek fid-dgawdija
Biex hemmhekk bl-argunett f'halqu
Idoqq l-innu ta' Marija.

Cisku nemmen inti qieghed
Ma'Gesu' hemm fis-smewwiet
Itlob talba int ghalina
U ghal taghna l-bzonnijiet.

Paul Xiberras


Added: June 30, 2017
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
Nifirhu Lil Joseph Hili Id-Djaknu Il-Gdid

Kif qatt ma keshet il-hmira gox-Xaghra?
W'ghall-qassis baqghet hajja tikber mas-snin?
Ghax Alla u l-Madonna jafu xi hrara,
W'imhabba hemm ghall-qassis fil-qlub tax-Xaghrin.

God is love, how much He loves you
From Him never slip away
Thank Him for the gifts and blessing
That He gives to you each day.

Paul Xiberras


Added: June 19, 2017
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Our congratulations and honour to my cousin Kelina and Rosario Hili on the happy occasion of their son Joseph Hili becoming a new Deacon.
" May the Lord fill him with the Holy Spirit in this great Sagrament of priesthood and to long life to serve and help others "

Jane and Charlie Galea


Added: June 11, 2017
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
Lil Mons.Arcipriet Joseph Sultana
L-Arcipriet Gdid Tal-Katidral Ghawdex

Habib jien irrid nifrahlek!
Mill-qalb ser nitlob ghalik
sabiex Alla jkompli jghinek
F'dak li l-isqof fada fik.

U l-Madonna tal-Vitorja
U dik tal-Vizitazzjoni
Ma' Marija mtellgha s-sema
Tghinek Hi f'kull decizjoni.

Waqt li il-pussess kont nara
Nisma' wkoll tieghek il-kliem
U ta' l-isqof Mario t'Ghawdex
Hassejt f'qalbi ferh u sliem.

U fuq karta bdejt inhazzez
Ghax rajt hafna tifkiriet
Sa minn meta int kot tfajjel
Sal-lum darbtejn arcipriet.

Rajtek hawn gewwa l-Awstralja
Max-Xaghrin imdawrin mieghek
Anke Maltin ma kontx tafhom
Xtaqu jkunu il-hbieb tieghek.
***
Nixtieqilkhom b'ferh minn qalbi
Lilkom ta' Santa Marija
Dgawdu r-raghaj il-gdid dan taghkom
B'ghozza w'imhabba qawwija.

B'dan il-vers Joseph ser nghidlek
Illi lilek tant nixtieq
Ferh, u dak li tixtieq qalbek
F'din il-mixja f'din it-triq
U mal-gemghal'Alla fdalek
Timxu 'l quddiem sieq ma'sieq.

B'dawn il-versi ser nispicca
"Jekk f'xi hin tiftakar fina
Mill-qalb lill-Assunta ghidilha
Sabiex titlob 'l Alla ghalina
Biex jekk xi hadd bzonnt x'ghajnuna
Mil-qalb Hi naf li taghtina.

Paul Xiberras 15-1-2017


Added: January 15, 2017
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
L-ahhar Tislima Taghna Lil Dun Giljan

Bhall-lehha ta' berqa griet l-ahbar
Patrijott tax-Xaghra halliena
Ix-Xaghra taf thoss, tara n-niket
Ghat-telfa, bkiet il-qalb bil-piena.

Ix-Xaghra kienet taf, ghal Dun Giljan
Qisu kien wasal dak iz-zmien
'L Alla u 'l-Madonna ghalih kemm talbu;
Gesu' kien jaf li l-gisem ghajjien.

Nizlu Gesu', Marija, Guzeppi
U fejn Dun Giljan marru l-isptar
Gesu' fil-qalb tieghu mar jidhol
Marija tkebbes mhabba tan-nar.

Guzeppi ma' l-anglu kustodju
Jitolbu, attenti hemm mal-bieb
ghad-demonji li tant jithabbtu
Biex jisirqu ta' Kristu il-hbieb

Gesu' 'l Dun Giljan kellmu bil-hniena
Gejt ghalik ma' ommi Marija
Biex nehduk, naghtuk li jisthoqlok
Fejn hemm biss ferh, paci, dgawdija.

Dun Giljan qal good-bye lid-dinja
U dil-hajja ghalih issa spicciet
Beda issa dik il-hajja eterna
Hemm m'Alla fil-gholi tas-smewwiet.

Ahna ghalik lil Gesu' nitolbu
Ghatih inti Mulej il-mistrieh
Anke lill-hbieb u tal-familja
Dawk kollha li mietu twajba erwieh.

To all the family God console them
And also your comfort to them show!
God's love, sweet peace in boundless measure
With you; Jesus Christ,will share, bestow!

U issa dal-vers dan hu ta' l-ahhar
Lil Alla inti itlob ghalina
Gesu' jaf il-bzonn ta'kull bniedem
jaf kollox x'inhu sewwa ghalina.


Added: September 1, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Our condolences to the family of Fr Julian Refalo for the loss of their father and grandfather. Xaghra lost one of their unique clergy.
May her rest in peace.

Jane and Charlie Galea


Added: August 31, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
Sad news that my uncle Dun Gilian Refalo my last uncle has passed away I wish to send my condolences to all the family.

Added: August 30, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
Dear Lawrence,
It was sad hearing that you was in hospital for all that long, but now I'm glad that you are back on your feet again. This website is nothing without your contacts or any contact that comes from Xaghra Parish.I hope that someone will come forward and take over your work so you can have a break.I'm sure you did more than enough of you share to the Xaghrin migrants. People overseas like to hear what's going on in our Parish Of Xaghra, even though we are all far away we miss ( especially me ) all the activities we use to do and see back home whether it's the festa, carnival, etc.
Thank for all the work you have done for us all migrants.

Jane Galea


Added: August 26, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP addressComments:
Wenzu llum mort fuq il-guest book
U hemm rajt inti xi ktibt
Mort fissirt b'rispett u mhabba
Jien b'daw'l-versi fuqek hsibt.

Ghaziz Wenzu habib Xaghri
Hassejt f'qalbi bhall ugigh
Xhin ktibtilna ma tantx tiflah
Ghalik nitlob bla mistrieh.

Kulhadd jaf Wenz kemm tistinka
Ghall dar-rahal dak tax-"Xaghra"
Anke wkoll ghall-"emigranti"
Ghat-tnejn tahdem bl-akbar hrara.

Wenz mill-qalb fis-skiet ta' qalbek
Jekk f'xi hin tiftakar fina
Naf li Alla jmur jishemek
Offri talba zghira ghalina.

Wenz minn qalbi minn qiegh qalbi
Inti taf x'nixtieqlek jien
Illi terga' tiehu s-sahha
Tghaddi tajjeb f'qasir zmien.

Dejjem habibek Pawlu

Admin reply: Ghaziz habib Pawlu, grazzi ta'dawn il-hsibijiet sincieri u sbieh. Wara iktar minn hmistax Gozo General Hospital gejt trasferit ghall-isptar Mater Dei fejn illum 22 t'Awissu ghadni nistenna li jsirli intervent kardjologiku. Nittama li ma ndumx ma nkun lura d-dar u nerga nkun iktar qrib taghkom l-emigranti. Grazzi tat-talb taghkom. Wenzu


Added: August 16, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP address
Comments:
I am very disappointed of this website because it is not regularly updated, it is mitt sena lura and we immigrants fl-Awstralja cannot know what is going on in our beloved rahal.

Please update the site regularly :)

Admin reply: You are right and we are not happy either. The reason for not regular updating as usual is that I was indisposed and seriously ill this year and there is nobody to take my place in spite of efforts in this regard. Yet I will be doing my best to update the site with recent events. On another point guest book entries are down to nil probably because people are using the face book. Guest book entries are very important to me as they serve as feedback from emigrants/visitors to the site and encourage me to make an extra effort.


Added: June 30, 2016
Delete this entry Reply to entry View IP address
 
1 2 3 4 5 6 Next › Last »